ΑΛΓΕΒΡΑ  Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1  ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Θεωρία 2:  Ταυτότητες

2 1  ασκ 1Β ομάδα

2 1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Β ομάδα ασκ 2

5     1.1  πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος

6     1.1  ενδεχόμενα, πράξεις με ενδεχόμενα, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα

7     1.1 η γλώσσα των συνόλων

8   1.2  σχετική συχνότητα, νόμος των μεγάλων αριθμών

9     1.2 κλασικός ορισμός των πιθανοτήτων

10   1.2  κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων

ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα